Prosjektleiar

 

 

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv Hardanger kommune i sterk utvikling.

Friluftshovudstaden Ullensvang er i ei spanande utvikling. Turisme, landbruk og industri har stor vekst, noko som fører til at vi òg treng fleire flinke medarbeidarar i kommunen.

Kommunen har omlag 10 900 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter omkransa av sterke bygder. Oppdraget vårt er å levera gode tenester, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og treng no å ha fleire med på laget.

 

2 FASTE STILLINGAR SOM PROSJEKTLEIAR – STILLINGSSTORLEIK 100% KVAR

Vil du vera med å utvikle Ullensvang Kommune?
Me treng 2 dyktige, løysingsfokuserte og positive prosjektleiarar på laget vårt i Prosjekt og Utvikling – tenesteområde under sektoren Teknikk og Miljø. Her har me ansvar for utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekta i kommunen. Ein spanande jobb i eit godt fagmiljø og på ein arbeidsplass det er lett å trivast.

Det er stor aktivitet på både store og små investeringsprosjekt i åra som kjem innan nybygg, renovering av kommunale bygg, veg og parkanlegg, ras- og flaumsikring og VA (vatn- og avlaupsanlegg).
Desse stillingane vil jobbe spesielt med prosjekt innan Bygg.

 

Arbeidsoppgåver

 • Hovudansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekt i alle fasar, frå A-Å.
 • Ansvar for, og sikre at prosjekta vert utført jamfør kontrakter, offentlege krav, lover og forskrifter, (Anskaffelsesloven, Byggherreforskriften, Plan- og bygningsloven mm.), interne prosedyrer og rutiner.
 • Sørge for godt tverrfagleg samarbeid både internt og eksternt.
 • Ansvar for anskaffing og oppfylgjing av samarbeidspartnarar i heile prosessen; t.d. rådgjevande ingeniørar, entreprenørar mm.
 • Ansvar for planlegging og oppfylgjing av prosjektorganisasjon og involvering av ulike brukargrupper, styringsgrupper, referansergrupper, ulike kommunale råd mm.
 • Ansvar for at SHA planar vert utarbeid, revidert og fylgd opp gjennom heile byggeprosessen.
 • Ansvar for god framdrift og samtidig sikre at HMS alltid vert ivareteke.
 • Budsjettansvar for eigne prosjekt.
 • Økonomisk oppfylgjing og rapportering.
 • Evaluering av gjennomført prosjekt.
 • Ansvar for at all arkivverdig dokumentasjon arkiveres i kommunen sitt arkivsystem.

 

Ynskte kvalifikasjonar

 • Godkjent høgare utdanning innan ingeniørfag eller annan teknisk kompetanse.
 • Gode digitale ferdigheiter.
 • Erfaring og kompetanse frå prosjektleiing innan byggfag, VA eller vegprosjekt. I denne utlysinga legg me spesielt vekt på bygg.
 • Erfaring frå kommunal sektor er fordel men ikkje eit krav.
 • Kunnskap og erfaring innan klima, energi og miljø er ynskjeleg.
 • Struktur og budsjett-disiplin i prosjektgjennomføring.
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Vårt skriftspråk er nynorsk.
 • Førarkort klasse B, og du må disponere eigen bil i teneste.

 

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner og god lagspelar.
 • Løysingsfokusert og ser etter moglegheiter.
 • Engasjert, fleksibel og likar utfordringar.
 • Strukturert og resultatorientert.
 • Målretta og evne til å jobbe sjølvstendig.
 • Framoverlent og likar god framdrift.
 • Viser stoltheit for arbeidsplassen og er ein god omdøme-byggjar.
 • Trivast med å jobbe tverrfagleg.
 • God på deling av kunnskap og involvering.
 • Positive haldningar og godt humør.
 • God bidragsytar til eit inkluderande og godt arbeidsmiljø.

 

Me tilbyr

 • Unik moglegheit å vere med å utvikle nye Ullensvang kommune.
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Utvikling av eigen kompetanse.
 • Eit sterkt lag og godt fagmiljø.
 • Eit godt og positivt arbeidsmiljø.
 • Arbeidsplass i Odda og/eller Kinsarvik.
 • Løn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid og fleksibilitet i bruk av heimekontor.
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen.
 • Gode offentlege tariffesta pensjons- og forsikringsordningar.
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA-avtale) og fleksibel arbeidstid.

 

Stillingane er ledig frå 15. august eller etter avtale.

Kontaktinformasjon; Marit Ystanes e-post: marit.ystanes@ullensvang.kommune.no

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 05.06.2023
 • Arbeidsstad: Ullensvang kommune

 

Kontaktpersonar

Marit Ystanes
mob: +47 926 82 815

 

Heimeside

ullensvang.kommune.no

 

Adresse

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune Prosjekt og utvikling

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

Lenkjetekst
Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

Lenkje
https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49

 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Marit Ystanes
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 926 82 815

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

Juni 5, 2023