Har du lyst til å vere med å utvikle skule og barnehagane i Tokke ? Då må du søkje ledig stilling som pedagogisk rådgjevar.
Stillinga ligg under kommunalsjef for oppvekst, kultur og idrett.

 

Hovudoppgåver:

 • Rådgjeving og sakshandsaming i barnehage og skulesaker.
 • Pedagogisk rettleiing i skule og barnehage.
 • Pådrivar for kompetanseutvikling i skule og barnehage.
 • Delta i interkommunalt arbeid og samarbeid med eksterne utviklingspartnarar
 • System for kvalitetsvurdering i samsvar med Opplæringslova §13.10.
 • Delta i høve rapportering GSI for grunnskulen og BASIL for barnehagen.
 • Drifte regionale nettverk i Tokke for både barnehage og skule.
 • Forvaltning av tilskot til barnehagane og skulane.
 • Delta i godkjenning og tilsyn av barnehagane.
 • Tilstandsrapport o.l.
 • Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga

 

Me legg vekt på følgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Pedagogisk utdanning og relevant praksis.
 • Føremon med erfaring frå og spesiell interesse for pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide sjølvstendig og i team.
 • Har god kompetanse innan prosjekt- og prosessarbeid, lærande arbeidsmåtar
 • Har god relasjons- og samhandlingskompetanse
 • Er digital og kan drive fram nye digitale arbeidsmåtar med engasjement
 • Har god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Tek initiativ, jobbar systematisk, er strukturert og tydeleg.
 • Være innovativ og nytenkande.
 • Positiv, fleksibel og løysningsorientert
 • Den som blir tilsett må ha sertifikat og kunne disponere eigen bil i tenesta.

 

Me kan tilby:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver i ein service- og utviklingsorientert etat 
 • Eit godt arbeidsmiljø 
 • Hjelp til å skaffe husvære
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Dei som vert tilsett, må leggje fram politiattest. 

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Ynskjer ein meir informasjon kan ein ta kontakt med kommunalsjef for oppvekst, kultur og idrett, Tone Lunde Skaalen, tlf. 97171406,  e-post: tone.lunde.skaalen@tokke.kommune.no

 

Søknad skal sendast på elektronisk skjema som du finn her

 

Velkomen som søkjar!