Læring, meistring, fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Førde

Overlege / LIS fysikalsk medisin og rehabilitering – 2. gang utlysing

 

Vi søker LIS / spesialistlege i fysikalsk medisin og rehabilitering til fysikalsk medisin og rehabilitering poliklinikk (FMR pol). 

Fysikalsk medisin og rehabliltering er i Helse Førde eit fagfelt i vekst og utvikling. I eiga avdeling har vi siste åra hatt fleire utviklingsprosjekt som har fått merksemd utanfor eige føretak, no i kvaltietsutvikling knytt til bruk av VR, telemedisin, m.m. I planlagt nytt sjukehusbygg er eiga avdeling dimensjonert med 8+2+2 sengeplassar. Avdelinga består av fire seksjonar. Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, smertepoliklinikk og Læring og Meistring er samla i ein seksjon. Dei tre andre er medisinsk heimebehandling, fysioterapi og ergoterapi. Per i dag har avdelinga 4 senger for rehabilitering i felles sengepost for nevrologi, revmatologi og rehabilitering. Både i poliklinikk, sengepost og for ambulante tenester er det tverrfagleg samarbeid med sjukepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosionom, logoped, psykolog og nevropsykolog.  

Den som vert tilsett får høve til å tilegne seg brei klinisk erfaring i samarbeid med dyktige kollegar i eit innovativt og nytenkjande arbeidsmiljø. Vi har fokus på grundige utgreiingar, heilskapleg forståing og tilnærming, bruk av velferdsteknologi og telematikk. Tilgangen på spesialisthelsetenestene tilhøyrande sjukehuset er god.

Arbeidsoppgåver

 • Medisinsk fagleg rådgjevar og utdanningsansvarleg overlege (ved tilsetting av overlege)
 • Til stillinga ligg ordinært klinisk pasientarbeid, individuelt og i gruppebaserte tilbod, samarbeid internt og eksternt. 
 • Medvirkning i fagleg utvikling
 • Undervisning knytt til pasientopplæring og intern kompetanseutvikling
 • Sporadisk reiseaktiviet knytt til ambulant verksemd
 • Deltaking i sengepost og smertepol. må kunne påreknast

Kvalifikasjonar

 • Vi søker spesialistlege med interesse for tverrfagleg samarbeid og arbeid i team, erfaring frå spesialisthelseteneste 
 • Relevant erfaring relatert til samansette muskel og skjelettplager, smerter, arbeidsretta rehabilitering, og tverrproffesjonelt arbeid er ynskjeleg
 • Gode kommunikative og norskspråklege ferdigheiter 
 • Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt
 • Utdanningsretning: Medisin
 • Utdanninstittel: Spesialistlege fysikalsk medisin og rehabilitering / LIS

Personlege eigenskapar

 • Du har engasjement for fagfeltet og ønskje om å vidareutvikle kompetansen og tilbodet.
 • På jobb er du positiv, strukturert, løysingsorientert og raus 
 • Du har gode samarbeidsevner, er arbeidsvillig og initiativrik

Vi tilbyr

 • Kompetent tverrfagleg arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgåver 
 • Gode løns og tilsettingsforhold Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Moglegheit for fagleg utvikling

 

Søknadsfrist: 17.01.2021

 

Oppstart stilling: 01.01.2021 

Arbeidsgivar: Helse Førde

Stad: Førde

Stillingstittel: LIS/overlege fysikalsk medisin og rehabilitering – 2. gang utlysing

Heiltid / Deltid: Heiltid

Tilsetjingsform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4326598467

Stillingar: 1

Arbeidsstad Førde Sentralsjukehus, 6807 Førde

 

Kontaktinformasjon

Are Mikael Lillebø, Seksjonsleiar
 (+47) 988 52 113

Hanna Froehlke-Sollie, Overlege
 (+47) 578 39 163

 

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Del stillingen

Selskap

Helse Førde

Lenke til firma

https://helse-forde.no/

Kontaktinfo

 • Are Mikael Lillebø
 • Tittel: Seksjonsleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: (+47) 988 52 113
 • Hanna Froehlke-Sollie
 • Tittel: Overlege
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: (+47) 578 39 163

Lokasjon

 • Førde

Søknadsfrist

Januar 17, 2021