Girkodulka Kárášjoga ja Porsáŋggu báhpasuohkanis – Kirketolk i Karasjok sokn og Porsanger sokn
Sis-Finnmárkku proavássuohkan, Norgga girku, Davvi-Hålogalándda Bismmagoddi – Indre Finnmark prosti/Nord-Hålogaland bispedømme

 

Om stillingen

 • Vi har ledig en 100 % stilling som kirketolk i Indre Finnmark prosti, med Karasjok sokn og Porsanger sokn som tjenestesteder.
 • Stillingen har sitt hovedvirke i Karasjok, mens tjenesten i Porsanger utgjør ca 20% av stillingen.
 • Karasjok og Porsanger er innenfor forvaltningsområdet for samiske språk.
 • Kirketolken bistår prestetjenesten med tolking og andre oppgaver ved gudstjenester, begravelser og vielser, samt ved institusjonsbesøk, nattverd i hjemmene, sykebesøk og i møter med menigheten og menighetsrådet.
 • Kirketolken bistår også prosten og biskopen når disse har tjeneste i soknet.
 • Kirketolken kan bli pålagt andre oppgaver innen sokneprestens ansvarsområde, så som oversettelse av brev o.l.
 • Avhengig av prestens språkkunnskaper vil tolking noen ganger være fra norsk til samisk, andre ganger fra samisk til norsk.
 • Søkere gjøres oppmerksom på at navn kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste.
 • Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

 • Mis lea rabas 100% virgi girkodulkan Sis-Finnmárkku proavássuohkanis, Virggi doaibmabáikin lea Kárášjoga báhpasuohkan ja Porsáŋggu báhpasuohkan.
 • Virggi váldodoaibmabáikin lea Kárášjohka, ja bálvalus Porsáŋggus lea sullii 20 % virggis.
 • Kárášjohka ja Porsáŋggu gullet sámegiela hálddašanguvlui.
 • Girkodulka veahkeha báhppabálvalusa dulkomiin ja eará bargguiguin ipmilbálvalusain ja eará girkolaš meanuin, nugo rohkosbottuin institušuvnnain, eahkedismállásiin ruovttuin, buhcciid luhtte fitnamiin ja čoahkkimiin searvegottis ja searvegodderáđis.
 • Girkodulka veahkeha maiddái proavásta ja bismma go dáin leat bálvalusat báhpasuohkanis.
 • Girkodulkii sáhttet maid biddjot eará barggut suohkanbáhpa ovddasvástádussuorggis, nugo jorgalit reivviid ja eará.
 • Dulkon lea muhtumin dárogielas sámegillii, ja muhtumin fas sámegielas dárogillii, báhppa giellamáhttu mielde
 • Fuomášuhttit maid ahte namma sáhttá álmmuhuvvot vaikko ohcci lea bivdán ahte ii biddjo almmolaš ohcciidlistui.
 • Son guhte virgáduvvo, ferte čájáhallat dohkkehuvvon politiijaduođaštusa (mánáfuolahusduođaštusa vrd politiijaregisttarláhka)

Bivdit ahte ohcamušas addojuvvojit referánssat.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 10.05.2023
Arbeidsgiver: Den norske kirke
Sted: Karasjok
Stillingstittel: Samisk Kirketolk i Den norske Kirke – Karasjok og Porsanger/Kárášjoga ja Porsáŋggu girkodulka
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4652199003

Arbeidsoppgaver

 • Tolking ved kirkelige handlinger
 • Andre relaterte oppgaver innenfor kirkens ansvarsområdet
 • Dulkon girkolaš meanuin
 • Eará gullevaš barggut girku ovdasvástádus suorggis

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en person med enten høyere utdanning på bachelornivå med samisk, tolkeutdanning eller bekreftet arbeidserfaring innen tolking
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Søkeren må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Mii ohcat olbmo geas lea juo alit oahppu sámegielas, dulkaoahppu, dahje duođaštuvvon bargovásáhus dulkomiin.
 • Gáibiduvvo miellahttuvuohta Norgga girkus.
 • Ohcci ferte máhttit maiddái dárogiela, čálalaččat ja njálmmálaččat.

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Máhttit bargat iešheanalaččat ja ovttas eará bargiiguin ja eaktodáhtolaš bargiiguin.

Vi tilbyr

 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1363 seniorkonsulent etter KA sitt tariffområde
 • I tillegg til kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Karasjok og Porsanger omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.net for å finne ut hvilke regler som gjelder

 

 • Virgi bálkáhuvvo virgekodas 1408 vuosttaškonsuleanta dahje 1363 seniorkonsuleanta KA tariffaid mielde.
 • Bálká lassin bohtet sierra regulatiiva buhtadusat.
 • Penšuvdna gessojuvvo.
 • Virgáibidjan dáhpáhuvvá áiggis áigái gustovaš eavttuid mielde, ja dat gii virgáibiddjo ferte doahttalit rievdadusaid lágain, tariffašiehtadusain, njuolggadusain ja nu ain.

Kárášjohka ja Porsáŋggu gullet Davvi-Romssa ja Finnmárkku doaibmaavádahkii, gos earret eará sierra vearronjuolggadusat ja oahppoloana sihkkun. Geahča www.tiltakssonen.net oaidnin dihtii njuolggadusaid.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Karasjok kirke, Girkogeaidnu 2, 9730 Karasjok, Norge

 

Kontaktinformasjon

Audun Sæbø, Personalsjef
Telefon:  403 11 820
E-post: an887@kirken.no

Egil Lønmo, Prost/Proavás
Telefon:  913 13 308
E-post: el898@kirken.no

 

Om arbeidsgiveren

Nord-Hålogaland bispedømme

er norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard.

Her møter du:

– storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
– et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
– samisk og kvensk språk og kultur
– et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har “Mer himmel på jord” som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Indre Finnmark prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Karasjok/Kárášjohka, Kautokeino/Guovdageaidnu, Nesseby/Unjárga, Porsanger/Porsáŋgu og Tana/Deeanu

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60

 

Del stillingen

Selskap

Nord-Hålogaland bispedømme

Kontaktinfo

 • Audun Sæbø
 • Tittel: Personalsjef
 • E-Post: an887@kirken.no
 • Mobil/Tlf: 403 11 820
 • Egil Lønmo Prost/Proavás
 • Tittel:
 • E-Post: el898@kirken.no
 • Mobil/Tlf: 913 13 308

Lokasjon

 • Karasjok
 • Lakselv

Søknadsfrist

Mai 10, 2023