Fengselsinspektør – 2.gangs utlysning (søknadsfrist 05.12)

 

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Fengselsinspektør – 2.gangs utlysning

 

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Region nord omfatter 6 fengsler og 3 friomsorgskontor med ca. 550 ansatte i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionadministrasjonen ligger i Trondheim. Trondheim fengsel er regionens største og består av tre avdelinger. Hovedavdelingen Nermarka har høyt sikkerhetsnivå og en kapasitet på 151 plasser. Fengselets administrasjon ligger også her.
Avdeling Leira og avdeling Kongensgate har lavt sikkerhetsnivå med henholdsvis 31 og 10 plasser. Fengslet har ca. 220 årsverk.

Om stillingen

Ledig fast 100 % stilling som fengselsinspektør med ansvar for seksjon forvaring i Trondheim fengsel.
Trondheim fengsel er et av to fengsler i Norge som har spesielt tilrettelagte avdelinger for forvaringsdømte menn. Forvaring er en fengselsstraff som kan idømmes lovbrytere som antas å være særlig farlige, og som ikke er avgrenset i tid. Forvaring skal, i større grad enn ved ordinær fengselsstraff, ha et innhold rettet mot domfeltes rehabilitering. Det skal legges særlig vekt på individuell oppfølging for å motvirke ny, alvorlig kriminalitet.

Vi søker etter en motivert leder som sammen med personalet og fengselet forøvrig, skal ivareta og rehabilitere de innsatte som soner forvaringsstraff ved Trondheim fengsel.
Fengselsinspektøren har personal- og resultatansvar for seksjonen.

Fengselsinspektøren deltar i fengslets ledergruppe, og forventes gjennom det å ta aktivt medansvar for fengslets totale drift.
Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale og har kontorsted på Trondheim fengsel avdeling Nermarka.

Arbeidsoppgaver

personal- og fagansvar for ansatte ved seksjon forvaring. I personalansvaret inngår blant annet ansettelsesprosesser, personalsaker, medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølging
overordnet ansvar for det faglige arbeidet og oppfølging av forvaringsinnsatte ved hele Trondheim fengsel
bidra til å utvikle seksjonen både operativt og strategisk
planlegge, prioritere, foreslå løsninger og utvikle retningslinjer, samt initiere utvikling innen ansvarsområdet

Den som ansettes må påregne endringer i arbeids- og ansvarsområde.

Utdanning og erfaring
Du må ha

bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, alternativt relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå
ha relevant erfaring fra arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner
god kunnskap og erfaring i bruk av IKT – systemer eller verktøy
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig at du har

ledererfaring med personalansvar
relevant tilleggsutdanning

Personlige egenskaper
Du er:

en trygg og tydelig leder med en motiverende lederstil og gode relasjonelle egenskaper
initiativrik og løsningsorientert
flink til å involvere, inspirere og delegere
god på å drive arbeidsprosesser og til å omsette planer til handling
trygg på gjeldende lover, reglement og avtaleverk for kriminalomsorgen

Vi tilbyr

meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
fleksibel arbeidstid
stillingen lønnes som fengselsinspektør fra kr 594 300 – 677 600 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Trondheim fengsel mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fengselsleder Egil Gabrielsen tlf. 73826001/41534773.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

 

Søknadsfrist 5. desember 2021

 

Arbeidsgiver Kriminalomsorgen region nord
Kommune Trondheim
Omfang Heltid
Varighet Fast

Arbeidssted Nermarka

 

Del stillingen

Selskap

Kriminalomsorgen Region Nord

Kontaktinfo

  • Egil Gabrielsen
  • Tittel: Fengselsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 73826001/41534773

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Desember 5, 2021