Voss – bygd for sterke opplevingar

Du treng ikkje eta smalahove eller hoppa i fallskjerm for å bu og trivast på Voss, for me har mykje meir å by på! Kommunen har om lag 15.600 innbyggjarar, med Vossevangen som regionssenter. Bygda vår er senter for utdanning i regionen og har eit godt utbygd næringsliv. Voss er eit knutepunkt langs stamvegen aust – vest, og har godt togsamband til Bergen og Oslo.

Voss herad er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 1350 tilsette. Nynorsk er administrasjonsmålet i kommunen. Kan du identifisera deg med verdiar som profesjonell, påliteleg, skapande og inkluderande, kan du bli ein del av laget vårt. Som vossingar flest går me sjølvsagt for gull.

 

Område Aust søkjer etter avdelingsleiar for heimetenesta

 

Er du klar for nye utfordringar ?

Tilsette i helse og omsorg skal yta best mogeleg sjukepleie til pasientane ved å vera fagleg dyktige, ivareta pasienten/brukaren sine behov for individuell, heilskapleg omsorg og medverknad til eiga helsehjelp.
Våre verdiar er påliteteleg, profesjonell,inkluderande,skapande

Område Aust er : Vetleflaten omsorgssenter med 64 sjukeheimsplassar fordelt på fire avdelingar og heimetenester som tilbyr tenester til om lag 200 brukarar. Vetleflaten ligg ved Voss sentrum, det er gode buss og tog forbindelsar.
Heimetenesta gir tenester via heimesjukepleie, heimehjelp og 8 korttidsplassar. Me arbeider i tråd med tillitsmodellen og har gode erfaringar med denne modellen. Fleksibilitet i ressursdisponeringa og felles ansvar er grunnleggjande tenking.

Me søkjer deg med bachelor i sjukepleie eller verneleie. Det er ynskjeleg med leiarerfaring og leiarutdanning og gjerne erfaring frå sjukeheim og heimeteneste. Du må ha interesse for nye metodar, velferdsteknologi og bruk av frivillige i omsorgsarbeidet. Du må ha norsk autorisasjon og ha gode norskkunnskapar.

Arbeidsoppgåver

 • Avdelingsleiar rapporterer til områdeleiar og har totalansvar for fag, personal og økonomi innanfor sitt område.
 • Avdelingsleiar er arbeidsgjevarrepresentant for avdelinga/eininga. Det betyr at leiar har personalansvar for tilsette, både når det gjeld lovkrav om arbeidsmiljø og til vedteke personalpolitikk, inklusiv trongen for opplæring og oppfylging. Inklusiv i dette ligg også ansvar for oppfølging av sjukemelde i samsvar med vedtekne prosedyrar.
 • Ein leiar i Voss kommune har ei medviten haldning til menneskelege ressursar og ser samanhengen mellom organisasjonsutvikling, personalpolitikk og arbeidsmiljø.
 • Realisera måla fastsett av Voss kommune, og syte for at kommunen sine verdiar ligg til grunn for alt arbeid, og all aktivitet som skjer i Voss kommune.
 • Syte for eit heilskapleg tilbod til brukarane og optimal ressursbruk. Tilpasse aktiviteten innan gitte budsjettrammer.
 • Vera med å drifta og utvikla heile kommunalavdelinga, og tenkja heilskap for Voss kommune.
 • Syte for at eiga avdeling bidreg til at kommunen samla, og den einskilde kommunalavdeling løyser oppgåvene sine.
 • Det totale resultatet for avdelinga /eininga. Dette ansvaret reduserer ikkje den einskilde tilsette sitt individuelle ansvar.
 • Alt arbeid skal gjennomførast innafor gjeldande lovkrav, kommunale vedtak og kommunen sine godkjende kvalitetsnormer.
 • Syte for at forhold knytt til ansvar og mynde for den einskilde er klart definerte og gjort kjende.
 • Følgja opp og vidareutvikla det til ei kvar tid gjeldande Internkontrollsystem som kommunen har.
 • God økonomistyring

Eigenskapar me ser etter

 • Væra pådrivar for nytenking og utvikling- Løysingsorientert
 • Fagleg engasjert
 • Initiativrik
 • Glad i utfordringar
 • Sjølvstendig
 • Evne til refleksjon
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Økonomisk forståing

Me tilbyr

 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår

Søknad

Voss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.

Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller takast med ved evt. intervju.

 

Søknadsfrist 23.07.20

 

Vår ref2605/20 GOR
Merk søknad

Fakta

Selskap Voss herad
Stilling Leiar
Stillingstype Fast tilsett
Lokasjon Område Aust

 

Kontakter

GULLBORG OSGJERD REKVE, Verksemdsleiar
gullborg.o.rekve@voss.herad.no
Mobil  992 07 116

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Voss kommune

Lenke til firma

https://voss.herad.no/

Kontaktinfo

 • GULLBORG OSGJERD REKVE
 • Tittel: Verksemdsleiar
 • E-Post: gullborg.o.rekve@voss.herad.no
 • Mobil/Tlf: Mobil 992 07 116

Lokasjon

 • Voss

Søknadsfrist

Juli 23, 2020