Avdelingsleder – Reidunsvei – 100% fast stilling (Søknadsfrist 22.05.22)

Visit Oslofjorden — Langesund                    

Velkommen til Bamble kommune

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

 

Avdelingsleder – Reidunsvei – 100% fast stilling

 

Miljøarbeidertjenesten gir primært tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, fortrinnsvis personer med utviklingshemming. Miljøarbeidertjenesten har ansvar for tjenestene i de samlokaliserte boligene Nustadveien og Pedellen, bofellesskapene Nustadjordet og Reidunsvei, og arbeids – og aktivitetssenteret Nustad Gård. Gjennom vårt arbeid skal vi understøtte kommunens strategier og mål, yte gode tjenester til våre tjenestemottakere og være en god arbeidsgiver for våre ansatte.

Utfordringer, utviklingstrekk og overordnede mål:

Miljøarbeidertjenestens overordnede mål:

– Rett kompetanse for å ivareta virksomhetens oppgaver
– Gode tjenester som bidrar til livskvalitet og egenmestring
– God ressursutnyttelse

I henhold til nasjonale føringer skal den kommunale helse – og omsorgstjenesten videreutvikles slik at den gir våre tjenestemottakere enda bedre muligheter for økt livskvalitet og mestring. For at den enkelte tjenestemottaker skal oppnå størst mulig grad av egenmestring er habiliteringstjenester til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser en viktig faktor for å nå dette målet. For at vi skal nå målet må kompetansen innenfor vårt tjenesteområde styrkes.

Om stillingen

Som avdelingsleder ved Reidunsvei bofellesskap skal du ivareta faglig og strategisk ledelse, du har personalansvar og medansvar for avdelingens økonomi.

Vi søker en lagspiller som utarbeider mål og strategier for avdelingen og som arbeider systematisk etter disse med sine medarbeidere og lederkollegaer. Som avdelingsleder inngår du i virksomhetens ledergruppe. Ledergruppen er en viktig bidragsyter i utvikling og omstilling av tjenesteområdet og kommunalområdet Velferd.

Reidunsvei bofellesskap gir tjenester til 14 personer med nedsatt funksjonsevne. Våre tjenestemottakere har svært varierte bistandsbehov, og vi kan derfor tilby deg personlige og tverrfaglige utfordringer med faglig utvikling i et miljø med gode medarbeidere. Du vil ha ansvar for ca. 27 årsverk, fordelt på ca. 50 ansatte.

I din arbeidshverdag som leder vil du:

– Være en lokal leder med tydelige mål og resultatansvar, hvor drift, kultur og videreutvikling ses i sammenheng og utføres innenfor rammer for ledelse i Bamble kommune
– Ha ansvar for personal, fag og ha medansvar for økonomi og internkontroll
– Utarbeide kalenderplan, bemanningsplaner og innleie
– Ha ansvar for å skape gode prosesser samt å lede, motivere, utvikle og følge opp ansatte
– Representere avdelingen utad, være et bindeledd og en relasjonsskaper mellom avdelingene i virksomheten og mot samarbeidspartnere
– Delta i utvikling av fag, kompetanse og strategiutvikling for virksomheten i samarbeid med ledergruppa

Krav til kompetanse

– Relevant helsefaglig bachelor (vernepleie eller sykepleie)
– Videreutdanning i ledelse er ønskelig

Øvrige kvalifikasjoner

Vi ser etter DEG, en positiv og omgjengelig leder med både strategiske og operative evner
– Du er målrettet og trygg i lederrollen, er selvstendig, strukturert, løsnings – og resultatorientert og har god gjennomføringsevne
– Du drives av tilstedeværelse i hektisk arbeidshverdag og evner å ta styring i krevende situasjoner
– Du har gode analytiske evner, samt evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig
– Du er dyktig til å motivere, delegere og utvikle god samarbeidskultur
– Du er en tydelig leder, med gode mellommenneskelige evner
– Du kan lede utviklingsarbeid og samarbeid med andre enheter, i samsvar med fremtidige utfordringer og kommunens satsningsområder

Vi tilbyr

– God pensjons- og forsikringsordning
– Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd (Offentleglova § 25).

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist  22.05.2022

 

Vår ref1671
Merk søknad

Fakta

Selskap Bamble kommune

Stilling  Avdelingsleder

Stillingstype Fast

Lokasjon Reidunsvei Bofellesskap

 

Kontakter

Ingunn Midtun, Virksomhetsleder
tingunn.midtun@bamble.kommune.no
Mobil  481 65 070  Arbeid 35 96 53 69

 

Del stillingen

Selskap

Bamble kommune

Kontaktinfo

  • Ingunn Midtun
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post: ingunn.midtun@bamble.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 481 65 070 Arbeid 35 96 53 69

Lokasjon

  • Langesund

Søknadsfrist

Mai 22, 2022