Nome vgs søker avdelingsleder pedagogisk støtte

 

En avdelingsleder har valgt å tre inn i pensjonistenes rekker så da åpner det seg en mulighet til å bli en del av lederlaget på Nome vgs. Er du den avdelingslederen vi er på jakt etter? Legg inn søknad innen 1.oktober 2023.

Om skolen

Skolen har fokus på elevens læring og dannelse, og legger vekt på å bygge opp et dynamisk pedagogisk og faglig miljø, hvor alle ønsker å bidra til kontinuerlig utvikling av skolen. Vi jobber sammen for å nå våre hovedmål som er best mulig læringsutbytte og størst mulig grad av fullført og bestått videregående opplæring. Vi skal lykkes gjennom å skape et godt og inkluderende læringsmiljø hvor vi skaper opplevelse av mestring både hos elever og medarbeidere.

Skolen har lange tradisjoner innenfor yrkesrettet utdanning og naturbruk med et solid fagmiljø. Undervisning med elevstyrt læring med mye praksis og reelle oppdrag er suksesskriterier som gir både fornøyde elever og ansatte. Vi scorer høyt på trivsel og motivasjon, som igjen gir oss gode tall vi er stolte av når det gjelder fullført og bestått.

Lederen vi nå søker må være motivert for en spennende lederjobb på en videregående skole i utvikling.

Ansvar og oppgaver

Avdelingsleder pedagogisk støtte er en 100% lederstilling med helhetlig ansvar for oppfølging og utvikling av elever og medarbeidere innenfor flere fagområder. Dette innebærer personalansvar for ca. 15 personer fordelt på rollene rådgivere, elevveiledere, miljøterapeuter og fagarbeidere, samt fagansvaret for elever med grunnkompetanse og vedtak om spesialundervisning. Grunnkompetanse-elever har individuelle behov for tilrettelagt undervisning og oppfølging med både pedagogisk- og fagspesifikt personell.

Vi legger stor vekt på å utvikle lederrollen, og baserer vårt lederskap på filosofien om mestringsorientert ledelse. Dette innebærer å vise retning, gi individuell oppmerksomhet og veiledning, og legge til rette for at alle får utviklet seg og brukt sin kompetanse på best mulig måte til beste for skolen og elevene. Lederskapet må tuftes på gjensidig tillit og respekt, og krever tett oppfølging og god dialog med den enkelte.

I tillegg til å være avdelingsleder har alle våre ledere en viktig rolle som bidragsyter i skolens ledergruppe, som har et kollektivt ansvar for drift og utvikling av skolen.

Skolen er stadig i endring i takt med endringer i forskning, føringer og rammefaktorer for videregående opplæring. Tilpasning og endring av arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan derfor forekomme etter dialog med den enkelte. Det er ønskelig med oppstart fra 1. april 2024.

Vi søker en tydelig, positiv og engasjert leder som har lyst til å være med på å utvikle skolen videre. Ved Nome vgs. er vi et lag som er «sammen om læring». Det handler både om vår egen og elevenes læring, og vi har tro på at vi gjennom godt samarbeid og deling kan skape bedre resultater enn hver for oss.

Vi søker deg som er god på å bygge relasjoner og som kommuniserer godt med de rundt deg. Balanse mellom å styre og støtte er vesentlig for å lykkes som leder. Det krever at du er trygg og står støtt i rollen din. Din gjennomføringsevne er god, samtidig som du tar deg tid til å lytte og har evne til å skifte kurs når det er klokt. Du brenner for det du holder på med, og har evne til å motivere og inspirere de rundt deg. Du må like å ha mange baller i luften samtidig, og periodevis jobbe under stort arbeidspress. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning og personlig egnethet vil vektlegges.

Du har pedagogisk utdanning og helst spesialpedagogisk fordypning, samt erfaring fra klasserommet. Det er en fordel om du har ledererfaring og utdanningen innen ledelse. Med de rette personlige egenskaper kan det være rom for å vokse inn i lederrollen. Da må du på sikt være villig til å gjennomføre videre utdanning i ledelse.

Du må ha førerkort klasse B og egen bil, da det i stillingen må regnes med aktivitet på begge skolens lokasjoner, samt noe møtevirksomhet eksternt med avgiverskoler, kommuner og oppfølgingstjenester.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

En spennende og variert stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
En skole med elevstyrt læring i fokus (autonomi)
En skole med lange tradisjoner og solid fagmiljø
Et hyggelig og inkluderende miljø med stabile og stolte medarbeidere
Konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale
Fleksibel arbeidstid
Kantine med variert, sunn, og rimelig mat

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Nome videregående skole

Nome videregående skole har ca. 460 elever og 120 ansatte.
Skolens utdanningstilbud er: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk og Teknologi- og industrifag.

Skolen rekrutterer elever fra ca. 30 ungdomsskoler i regionen, og utdanningene er fordelt på avdeling Lunde og avdeling Søve. Ved skolen er det også voksenopplæring, kursvirksomhet og utstrakt samarbeid med bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og FoU-miljøer.

Nøkkelopplysninger

Arbeidssted Avd. Søve og avd. Lunde
Stillingstype Fast
Stillingsstørrelse Heltid

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 01.10.2023

 

Spørsmål om stillingen

Arne Grave, Rektor
911 32 085

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

 

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Ulefoss

Søknadsfrist

Oktober 1, 2023