Avdelingsleder Gravplassforvaltning (Søknadsfrist: 19.12)

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Avdelingsleder Gravplassforvaltning

Avdelingsleder har overordnet et ansvar for å samordne ressursbruk og drift av gravplassene/kirke-gårdene i Trondheim. Fellesrådet har forventninger om at våre gravplasser skal være i front av utviklingen når det gjelder miljø- og teknologisk utvikling.
Avdelingsleder har også et overordnet ansvar for lokale satsinger/prosjekter i samarbeid med både interne og eksterne ressurser. Det forventes et aktivt engasjement i utviklingen og implementeringen av digitale løsninger for sektoren. Det tilligger også stillingen en strategisk fagutvikling av ansatte ved gravplassforvaltningen, og at KfiTs personalpolitikk og gode arbeidsmiljø ivaretas gjennom de lokale gravplasslederne.
Avdelingsleder gravplass har sin myndighet delegert fra kirkevergen. Avdelingsleder utgjør sammen med andre avdelingsledere, den samlede ledergruppen i Fellesrådet, og har kirkevergen som sin nærmeste personalleder og overordnede.

Arbeidsoppgaver

Utforme mål og planer for avdelingen som sikrer langsiktig og planmessig utvikling av gravplassanleggene.
Gjennom tett samarbeid med HR, kirkeverge og andre avdelingsledere ta ansvar for strategisk fagutvikling av ansatte ved gravplassforvaltningen.
Lede målrettet utvikling på kort og lang sikt av medarbeidere, organisering og fordeling av tildelte ressurser og kompetanse, samt fronte utviklingen av miljø og teknologi på gravplassene.
Bidra til godt faglig utredningsarbeid i saker til råd og utvalg, herunder også utrede behov for nødvendige ressurser.
Sikre effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til mål, budsjett og økonomireglement.
Bidra til å fremme hensiktsmessige relasjoner med prost og prestetjenesten.
Bidra til å fremme godt samarbeid med alle tros- og livssynssamfunn som er relevant for gravplass og gravferd.
Bidra til å fremme et positivt omdømme og ivareta soknenes og fellesrådets interesser i forhold til kommunen og andre organisasjoner.
Delta i nettverk nasjonalt og regionalt og overfor Trondheim kommune innen utvikling av gravplassene.
Holde kirkevergen orientert om utviklingen innen egen avdeling og delegerte oppgaver.
Kunne påta seg oppgaver og lede prosjekter på vegne av kirkevergen.
Sammen med de øvrige avdelingslederne og kirkevergen bidra til gode resultater.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå.
Relevant yrkeserfaring. Denne kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende utdanning.
Kompetanse og erfaring innen personalledelse, økonomi og administrasjon.
Det forventes god digital kompetanse.
Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser. Må kunne vise til gode resultater fra tidligere arbeid.
God kunnskap om både Den norske kirke og kommunal organisering og beslutningsprosesser forventes.

Personlige egenskaper

Initiativrik, ansvarlig og liker å jobbe med utvikling.
Tillitsskapende og gode relasjoner internt og eksternt.
Gode kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig.
Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
Et tverrfaglig miljø med engasjerte kolleger.
Fleksibel arbeidstid.
Offentlig pensjonsordninger og konkurransedyktige lønnsbetingelser.

 

For mer informasjon kan Kirkeverge Kjell Inge Nordgård, tlf. 90541832 eller nåværende avdelingsleder gravplass Trygve Jensen, tlf. 90812463 kontaktes

Søknadsfrist: 19.12.2021
Arbeidsgiver: Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Avdelingsleder Gravplassforvaltning
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4456326760

 

Kontaktinformasjon

Kjell Inge Nordgård, Kirkeverge
905 41 832

Trygve Jensen, Avdelingsleder gravplass
908 12 463

 

Munkegata 6, 7013 Trondheim, Norge

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet administrasjon og drift for 16 menigheter, 19 kirkegårder/gravplasser med tilhørende bygninger. I tillegg til økonomiske og administrative servicefunksjoner er bygg og eiendomsforvaltning samorganisert ved hovedkontoret i Munkegata.

Gravplassavdelingen har ansvaret for forvaltning og drift av alle gravplasser i Trondheim uavhengig av innbyggernes tro – og livssyn. Kirkelig fellesråd i Trondheim har som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Vi har til sammen ca. 950 mål gravplasser av høy parkmessig standard. Det gjennomføres årlig cirka 1200 gravferder hvorav ca. 70% er kremasjoner. Avdelingen har ansvar for all kremasjon i Trondheim og i tillegg for mange kommuner i et stort omland (totalt ca. 1350 kremasjoner i året). Ansvaret forvaltes av vel 30 fast ansatte medarbeidere med ulike faglige funksjoner og dobbelt så mange sommervikarer.

Avdelingen er midt i en omfordeling av roller og ansvar i ny lederstruktur. Gravplass-sektoren vil i likhet med kirken for øvrig preges av store digitale omstillinger både når det gjelder kontakt med innbyggerne og i interne arbeidsprosesser.

 

 

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Kjell Inge Nordgård
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 905 41 832
  • Trygve Jensen
  • Tittel: Avdelingsleder gravplass
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 908 12 463

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Desember 19, 2021