Assisterende sysselmester

 

 

Hos Sysselmesteren på Svalbard er det ledig stilling som assisterende sysselmester. Stillingen er et åremål på 3 år med adgang til å søke om 3 års forlengelse.

Vi søker etter en leder som motiveres av muligheten til å videreutvikle Sysselmesteren på Svalbard til en kompetent og effektiv enhet. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Ledere ved Sysselmesteren på Svalbard skal oppnå resultater på alle områder i daglig drift og ved kriser. Ledere setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Som medarbeider ved Sysselmesteren på Svalbard kjennetegnes du som samarbeidsvillig, trygg, modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidat vil vi vektlegge disse verdiene. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystemer samt ha forståelse for Sysselmesterens samfunnsrolle og framtidige utfordringer.

Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på Svalbard og skal ivareta statens interesser på øygruppen med tilhørende territorialfarvann, herunder Norges rettigheter og forpliktelser etter Svalbardtraktaten. Sysselmesteren skal bidra til å samordne statens virksomhet på øygruppen og må holde seg orientert om den virksomhet som kan ha betydning for dette arbeidet. Sysselmesteren utfører for øvrig de oppgaver som pålegges i lov eller forskrift, eller ved særskilt bestemmelse av overordnet myndighet.

Sysselmesteren har samme myndighet som en statsforvalter. Sysselmesteren som virksomhetsleder er politimester og notarius publicus på Svalbard. Sysselmesteren skal arbeide for at Stortingets og sentrale myndigheters vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

Sysselmesteren er miljøvernmyndighet på Svalbard, sammen med Kongen, departementet og direktorater etter nærmere bestemmelser. Sysselmesteren skal bidra til å oppfylle målene i svalbardmiljøloven om å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskap, flora, fauna og kulturminner.

Sysselmesteren skal holde regjeringen og sentrale myndigheters orientert om viktige spørsmål på Svalbard, og fremme forslag til løsning av oppgaver i den utstrekning Sysselmesteren finner det nødvendig eller formålstjenlig. Sysselmesteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomhet på Svalbard. Sysselmesteren må derfor holde seg orientert om viktige saker som kan ha betydning for dette arbeidet.

Som assisterende sysselmester vil du få ansvar for å bidra til å nå de høye mål, krav og forventninger som er satt for Sysselmesteren.

 

 • Søknadsfrist: 31.05.2023
 • Arbeidsgiver: Sysselmesteren på Svalbard
 • Sted: LONGYEARBYEN
 • Stillingstittel: Assisterende Sysselmester
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Åremål
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4663488252

 

Arbeidsoppgaver

 • Assisterende sysselmester er Sysselmesterens faste stedfortreder og nærmeste underordnede, hvilket forutsetter at du har god oversikt over de samlede oppgaver, fullmakter og ansvar som Sysselmesteren har. Det vises forøvrig til hovedinstruks for Sysselmesteren på Svalbard, fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, med virkning fra 9. mai 2023.
 • Være klar til å overta Sysselmesterens ansvar og oppgaver i dennes fravær samt bidra dersom enkelte oppgaver og ansvarsområder tildeles og fordeles av Sysselmesteren.
 • Medlem i Sysselmesterens ledergruppe og deltakelse i planlegging, gjennomføring og oppfølgning av Sysselmesterens samlede oppgaver. Herunder bidra til planlegging, gjennomføring, oppfølgning og rapportering av sysselmesterens virksomhetsplanlegging, styring og internkontroll.
 • Faglig og administrativ ledelse av Sysselmesterens stabsenhet, med ansvar for gjennomføringen av avdelingens oppgaver og personalansvar for avdelingens ansatte.
 • Påtalemessig straffesaksansvar og funksjon som påtaleleder.
 • Oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskapsområdet.
 • Koordinering av sysselmesterens interne kontroll- og tilsynsfunksjoner.
 • Koordinering av eksterne tilsyn fra andre statlige etater.
 • Møtevirksomhet med sentrale- og lokale aktører.
 • Behandling av separasjons- og skilsmissesaker.
 • Oppgaver som notarius publicus.
 • Informasjons- og foredragsvirksomhet.
 • Representasjonsoppgaver.

 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap.
 • Ledererfaring med personalansvar fra offentlig eller privat sektor.
 • Det er ønskelig med erfaring fra påtalemyndigheten i politiet og/eller fra høyere påtalemyndighet.
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledergruppe på strategisk nivå.
 • Det er ønskelig med erfaring fra virksomhetsplanlegging, styring og internkontroll fra offentlig virksomhet.
 • Det er ønskelig med erfaring fra samhandling på internasjonalt nivå.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra samfunnsikkerhets og beredskapsområdet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Tilfredsstillende vandel, og den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres til Strengt Hemmelig.

 

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper og rolleforståelse vil bli særlig vektlagt.
 • Evne til strategisk tenkning.
 • Evne til læring, utvikling og kontinuerlig forbedring innen virksomhetens rammer.
 • Evne til å bygge tillit, skape gode relasjoner og til å omgås ulike kulturer og miljøer.
 • Trygg og motiverende lederstil, samt evne til å skape resultater gjennom andre.
 • God forståelse av helhet og sammenhenger i forvaltning og myndighetsutøvelse.
 • Høy faglig og personlig integritet.
 • Meget gode samarbeidsevner, rolleforståelse, fleksibilitet og serviceinnstilling.

 

Vi tilbyr

Hos Sysselmesteren får du en utfordrende lederstilling med faglig spennende arbeidsoppgaver. Vi har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med 50 andre dyktige og engasjerte kolleger. Sysselmesteren har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen er plassert i stillingskode 0261 assisterende sysselmester og lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ, p.t kr 1.040.000 – 1.080.000. Polartillegget er for tiden kr. 107,- per dag. Ved tildeling av jourtjeneste vil det bli gitt et jourtillegg som pr idag er 116.000 pr år. Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 17,9 %. Fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ.
Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no).

Sist, men ikke minst, så får du en unik mulighet til å jobbe og bo på Svalbard. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2600 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Naturen på Svalbard er unik og friluftsopplevelsene står i kø utenfor husdøra, året rundt.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål.
Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

 

Vei 309-6, 9170 LONGYEARBYEN, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Lars Fause
Sysselmester
 Telefon:40404072
E-post:Lars.Fause@sysselmesteren.no

 

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er både politimester og statsforvalter. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 50 ansatte i åremålsstillinger.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen har et godt tjenestetilbud og et rikt idretts- og kulturtilbud. Men Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn. På flere områder er klare rammer for hvilket tjenestetilbud som er tilgjengelig og dette kan være lavere enn på fastlandet. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

Del stillingen

Selskap

Sysselmesteren på Svalbard

Kontaktinfo

 • Lars Fause
 • Tittel: Sysselmester
 • E-Post: Lars.Fause@sysselmesteren.no
 • Mobil/Tlf: 40404072

Lokasjon

 • Longyearbyen

Søknadsfrist

Mai 31, 2023