Vil du vera med å utvikle sentraladministrasjonen i Tokke kommune med å jobbe med dokumentforvalting og prosjekt med digitalisering. Vi arbeider aktivt med å utvikle kommunen til det beste for innbyggjarane, tilsette, politikarane, næringsliv og våre tilreisande, og søkjer deg som vil ha ei leiande rolle innan digitalisering og arkivarbeid. 

Arkivtenesta har det overordna faglege arkivansvaret for informasjons- og dokumentasjonsforvalting i kommunen. Dette inneber å sørgje for at arbeidet blir gjort på ein god og sikker måte i henhold til gjeldande regelverk. Opplæring, rutineutvikling og arkivfagleg rådgiving overfor saksbehandlar og leiarar er viktige verktøy for å oppnå dette målet.

Arbeidsoppgåver / ansvar:

 • Leie og vidareutvikle ei funksjonell arkiv- og postteneste i Tokke kommune
 • Overordna systemansvar og vedlikehald av arkivsystemet Elements, medrekna administrasjon av brukarrettar og tilgangsstyring
 • Følgje med på og vareta krav til datautveksling og data uttrekk frå kommune sitt  fagsystem
 • Overordna ansvar om support og opplæring når det gjeld arkivfaglege spørsmål
 • Overordna ansvar om oppfølging av arkivplan
 • Delta i ulike prosjekt i regionen
 • Overordna ansvar om lokalene og at de er sikret på en forsvarlig måte, slik at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysninger lagret i arkiv
 • Risikovurderinger i arkiv
 • Overordna ansvar for at data og dokumenter blir klassifisert og lagre etter gjeldende retningslinjer.
 • Ansvarlig om digitalisering og kontaktperson i Vestfold-Telemark digitaliseringsnettverk

Om deg:

 • Du har relevant utdanning på minimum bachelor nivå, fortrinnsvis innan arkiv og dokumentbehandling 
 • Du har god digital kompetanse, systemforståing og god kunnskap innan fullelektroniske arkiv (fortrinnsvis Elements) og dokumenthandtering
 • Du har evne til å arbeide sjølvstendig og i team, er kvalitetsmedviten og systematisk
 • Du er serviceinnstilt, bidrar til eit godt arbeidsmiljø og har ein positiv innstilling til andre medarbeidarar
 • Du er motivert for, og har evne til å tileigne deg nye oppgåver og kunnskap
 • Du er løysingsorientert og fleksibel med omsyn til arbeidsoppgåver
 • Du har gode gjennomføringsevne og klarer å sjå samanhengen mellom arkiv og andre prosessar i kommunen
 • Du er fagleg nysgjerrige og liker å halde deg oppdaterte, samtidig som det er naturleg for deg å dele kunnskap med dei rundt deg
 • Du har god evne til å formidle informasjon
 • Fint om du også har erfaring frå offentleg forvalting

Personleg eignahet for stillinga vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennande stilling i Tokke kommune
 • Arbeidsdagar med dyktige og glade kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i pensjonsordning frå KLP
 • Lønn i henhold til gjeldande tariffavtale. 
 • Billig straum om du buset deg i Tokke kommune

Tokke kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke stillinga.

For nærare informasjon ta gjerne kontakt med .

For stillinga gjeld:

Tilsetjing skjer på vanlege kommunale vilkår.

Du skal nytte vårt elektroniske søknadsskjema på stilling som du finn på her

Søknadsskjema skal fyllast ut så fullstendig som mogleg. Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast på oppfodring eller ved frammøte til intervju.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.